Peleus

Peleus King of Phthia

King of Phthia in Greek mythology. Husband of Thetis. Father of Achilles.