Richard de Beaco

Richard de Beaco Sheriff

According to Stow, de Beaco was sheriff of London between 1198—1199 CE.

Richard de Beaco is mentioned in the following documents: