St. Matthew the Apostle

Saint Matthew the Apostle

Apostle of Jesus Christ in the Bible.
Wikipedia